Agnieszka Raj­kie­wicz
Agnieszka Raj­kie­wicz
Po­cho­dzę z Mi­li­cza, gdzie wy­cho­wa­łam się w tra­dy­cyj­nej ro­dzi­nie. Mam 5 sióstr i 4 braci…
Pa­stor Pa­weł Cieślar
Pa­stor Pa­weł Cieślar
Uro­dzi­łem się w Wi­śle, w ro­dzi­nie wie­rzą­cej, na rok przed za­koń­cze­niem wojny.
Ro­man Kondziak
Ro­man Kondziak
Moje ży­cie nie róż­niło się od zwy­kłego prze­chod­nia, ja­kiego można spo­tkać każ­dego dnia na ulicy — żona, syn, praca, miesz­ka­nie.