Śniadania dla Kobiet

Raz na trzy mie­siące or­ga­ni­zo­wane są spo­tka­nia o cha­rak­te­rze ewan­ge­li­za­cyj­nym pod na­zwą „Śnia­da­nie dla kobiet.”

Kobiety

Ko­biety z ko­ścioła za­pra­szają swoje zna­jome do spe­cjal­nie wy­na­ję­tej w tym celu re­stau­ra­cji. Spo­tka­nie roz­po­czyna się wspól­nym śnia­da­niem, a po­tem czas jest wy­peł­niony świa­dec­twami, pie­śniami i cie­ka­wym po­sel­stwem opar­tym na Bo­żym Sło­wie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Śniadanie

W Śnia­da­niach uczest­ni­czy każ­do­ra­zowo od 70 do 140 ko­biet. We wrze­śniu bie­żą­cego roku od­była się już X edy­cja spo­tkań. Ini­cja­torką i osobą od­po­wie­dzialną jest Li­dia No­wa­kow­ska.

W CO WIERZYMY