Służby2020-01-09T00:42:34+01:00

Służby w naszym Kościele

Uwielbienie

MUZYKA jest ważną czę­ścią na­szych na­bo­żeństw. Tak zwane uwiel­bia­nie, czyli ina­czej chwa­le­nie Boga, od­bywa się w spon­ta­nicz­nej i ra­do­snej at­mos­fe­rze, cho­ciaż nie bra­kuje też czę­ści re­flek­syj­nej, która sprzyja oso­bi­stemu prze­ży­wa­niu spo­łecz­no­ści z Bo­giem. Tę część na­bo­żeń­stwa pro­wa­dzi ze­spół. Wspól­nie śpie­wamy, gramy na in­stru­men­tach (gi­tary aku­styczne, gi­tara ba­sowa, pia­nino, sak­so­fon, per­ku­sja) i po pro­stu lu­bimy ze sobą prze­by­wać. Li­de­rem ze­społu uwiel­bia­ją­cego jest Li­dia Nowakowska.

Praca wśród dzieci

Pod­sta­wową formą pracy wśród dzieci są tak zwane szkółki, pro­wa­dzone w trak­cie trwa­nia nie­dziel­nych na­bo­żeństw. Dzieci uczą się w czte­rech gru­pach wie­ko­wych: dzieci w wieku przed­szkol­nym, ucznio­wie klas od 1-  3, ucznio­wie klas 4–6, i ucznio­wie gim­na­zjum. Za ich roz­wój od­po­wie­dzial­nych jest sze­ścioro na­uczy­cieli. Na­ucza­nie od­bywa się w opar­ciu o za­twier­dzony przez Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji pro­gram, stwo­rzony na po­trzebę na­ucza­nia re­li­gii. Punkt ka­te­che­tyczny za­re­je­stro­wany jest przy jed­nej ze Szkół Pod­sta­wo­wych.

W ko­ściele działa także szczep Royal Ran­gers — za­ję­cia skau­towe pro­wa­dzone będą przez wy­szko­loną ka­drę. Dzieci i mło­dzież bar­dzo chęt­nie uczest­ni­czą w zbiór­kach na świe­żym po­wie­trzu, ucząc się wielu prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści. Osobą od­po­wie­dzialną za  funk­cjo­no­wa­nie szczepu bę­dzie Krzysz­tof Kę­dziora oraz Krzysz­tof Raj­kie­wicz.

Spo­tka­nia
mło­dzie­żowe


 od­by­wają się raz w ty­go­dniu w week­endy. Ich ce­lem jest po­zna­wa­nie za­sad wiary, re­gu­larne na­ucza­nie o Bogu, ży­ciu etycz­nym i moralnym.

Mło­dzież ak­tyw­nie uczest­ni­czy w ży­ciu zboru i chęt­nie włą­cza się w ak­cje ewan­ge­li­za­cyjne, nie­rzadko je ini­cju­jąc. Or­ga­ni­zuje także zjazdy dla mło­dzieży z in­nych zbo­rów i zi­mo­wi­ska dla dzieci.

Praca wśród seniorów

Spo­tka­nia te są skie­ro­wane do osób star­szych.
Se­nio­rzy spo­ty­kają się raz na kilka mie­sięcy, by
wspól­nie po­śpie­wać, po­mo­dlić się i po­wspo­mi­nać
dawne czasy. Oso­bami od­po­wie­dzial­nymi
są Ta­de­usz i Marta Pę­ka­lo­wie.

Kobiety

Ko­biety z ko­ścioła za­pra­szają swoje zna­jome do spe­cjal­nie wy­na­ję­tej w tym celu re­stau­ra­cji. Spo­tka­nie roz­po­czyna się wspól­nym śnia­da­niem, lub kolacją, a po­tem czas jest wy­peł­niony świa­dec­twami, pie­śniami i cie­ka­wym po­sel­stwem opar­tym na Bo­żym Sło­wie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Go­spo­darz

Jego za­da­niem jest tro­ska o sprawne
funk­cjo­no­wa­nie bu­dynku.
Go­spo­da­rzami ko­ścioła są Ro­man i Ela Kondziakowie.