Praca wśród seniorów

Spo­tka­nia te są skie­ro­wane do osób star­szych.
Se­nio­rzy spo­ty­kają się raz na kilka mie­sięcy, by
wspól­nie po­śpie­wać, po­mo­dlić się i po­wspo­mi­nać
dawne czasy. Oso­bami od­po­wie­dzial­nymi
są Ta­de­usz i Marta Pę­ka­lo­wie.

Odwiedź nas w tym tygodniu