Uwielbienie

MUZYKA jest ważną czę­ścią na­szych na­bo­żeństw. Tak zwane uwiel­bia­nie, czyli ina­czej chwa­le­nie Boga, od­bywa się w spon­ta­nicz­nej i ra­do­snej at­mos­fe­rze, cho­ciaż nie bra­kuje też czę­ści re­flek­syj­nej, która sprzyja oso­bi­stemu prze­ży­wa­niu spo­łecz­no­ści z Bo­giem. Tę część na­bo­żeń­stwa pro­wa­dzi ze­spół. Wspól­nie śpie­wamy, gramy na in­stru­men­tach (gi­tary aku­styczne, gi­tara ba­sowa, pia­nino, sak­so­fon, per­ku­sja) i po pro­stu lu­bimy ze sobą prze­by­wać. Li­de­rem ze­społu uwiel­bia­ją­cego jest Li­dia Nowakowska.

Znajdź nas też na FaceBooku

Jesteśmy Kościołem lu­dzi ta­kich jak Ty. Każdy z nas poszukiwał sensu ży­cia – odnaleźliśmy go na­wią­zu­jąc re­la­cję z ży­wym Bo­giem.

Każdy z nas przyjął świadomie wiarę w Je­zusa i uwie­rzył w przesłanie Bi­blii – nazywamy to, za Pi­smem Świętym, nawróceniem. Wszyscy tworzymy Ko­ściół, ponieważ tak chcemy i jest to dla nas wielka ra­dość. Każde nabożeństwo to okazja do no­wego doświadczania miłości Bo­żej — wspól­nie śpie­wamy uwiel­bia­jąc Boga, mo­dlimy się i roz­wa­żamy Jego Słowo. Je­ste­śmy ludźmi z pa­sją do Boga.

Zapraszamy