Spo­tka­nia mło­dzie­żowe od­by­wają się raz w ty­go­dniu w week­endy. Ich ce­lem jest po­zna­wa­nie za­sad wiary, re­gu­larne na­ucza­nie o Bogu, ży­ciu etycz­nym i moralnym.

Mło­dzież ak­tyw­nie uczest­ni­czy w ży­ciu zboru i chęt­nie włą­cza się w ak­cje ewan­ge­li­za­cyjne, nie­rzadko je ini­cju­jąc. Or­ga­ni­zuje także zjazdy dla mło­dzieży z in­nych zbo­rów i zi­mo­wi­ska dla dzieci.

Odwiedź nas w tym tygodniu