Liderzy Kościoła

Pa­weł Cie­ślar
Pa­weł Cie­ślarPa­stor Se­nior
Pa­stor zboru w Ole­śnicy w la­tach 1981–2015, pre­zbi­ter Okręgu Za­chod­niego Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w la­tach 1987–2000. Z żoną Da­nutą wy­cho­wali dwie do­ro­słe już córki, Jo­lantę i Li­dię. Szczę­śliwi dziad­ko­wie 4 wnuków.
Pa­weł No­wa­kow­ski
Pa­weł No­wa­kow­skiPa­stor Zboru
Ukoń­czył Chrze­ści­jań­ski In­sty­tut Bi­blijny oraz Wyż­szą Szkołę Teologiczno-​​Społeczną w War­sza­wie. Dy­rek­tor mi­sji ewan­ge­li­za­cyj­nej „Bramy Nieba i Pło­mie­nie Pie­kła.” Wspól­nie z żoną Li­dią wy­cho­wują dwoje dzieci, Oli­wię i Natana.
Da­riusz Pa­can
Da­riusz Pa­canStar­szy Zboru
Re­gio­nalny Ko­or­dy­na­tor Mo­bi­li­za­cji Zbo­rów “Ope­ra­tion Chri­st­mas Child” Re­gion Śląsko-​​Lubuski. Wspól­nie z żoną Agnieszką wy­cho­wują troje dzieci – Da­miana, Ame­lię i Nadzieję.
Ta­de­usz Pę­kala
Ta­de­usz Pę­kalaStar­szy Zboru
Wspól­nie z żoną Martą opie­kują się se­nio­rami. Ro­dzice dwójki do­ro­słych już dzieci – Ma­te­usza i Darii.