Na­bo­żeń­stwa

nie­dziela, go­dzina 10:00

czwar­tek, go­dzina 18:00

Oleśnica, ul. Łu­życka 22

Kontakt

kzzbawiciela@​gmail.​com

Nu­mer ra­chunku bankowego:

Nr rach: 68 9584 0008 2001 0009 0812 0001

Napisz do Nas

Masz pytanie? Problem? Prośbę modlitewną? Napisz do Nas!

Zapraszamy

Je­żeli chcesz po­znać na­szą hi­sto­rię, za­pra­szamy do za­kładki Świa­dec­twa. Bóg zmie­nił na­sze ży­cie tak, że staliśmy się in­nymi ludźmi,
którzy chcą żyć miłością do Niego i bliźniego, i dzielić się nią z każdym potrzebującym.
Za­pra­szamy, byś po­znał mi­łość Boga i naszą.