Ko­ściół Zie­lo­no­świąt­kowy na­leży do wiel­kiej ro­dziny pro­te­stanc­kich ko­ścio­łów chrze­ści­jań­skich na świe­cie. Jest le­gal­nie dzia­ła­ją­cym ko­ścio­łem, uzna­nym przez Pań­stwo na pod­sta­wie Ustawy z dnia 20 lu­tego 1997 r. o sto­sunku Pań­stwa do Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej (Dzien­nik Ustaw z 1997 r. Nr 41, poz. 254).

Zbór w Ole­śnicy („zbór” to ina­czej lo­kalna wspól­nota wier­nych) po­wstał dzięki sta­ra­niom kilku ro­dzin re­pa­trian­tów z Wo­ły­nia, któ­rzy osie­dlili się tu po za­wie­ru­sze wo­jen­nej. Pierw­sze na­bo­żeń­stwa od­by­wały się już w roku 1945 na Ra­ta­jach w domu Anny i Win­cen­tego Ko­złow­skich przy ulicy Dobroszyckiej.

W po­cząt­ko­wym okre­sie ist­nie­nia ole­śnic­kiej spo­łecz­no­ści zbo­rem opie­ko­wali się przy­jezdni bra­cia, a w roku 1960 prze­ło­żo­nym zo­stał Ste­fan Kozłowski.

W roku 1960 zbór otrzy­mał zde­wa­sto­wany przez dzia­ła­nia wo­jenne ko­ściół przy ulicy Łu­życ­kiej, jako współ­wła­sność z Ko­ścio­łem ewangelicko-​​augsburskim. Bu­dy­nek był stop­niowo od­na­wiany wiel­kim na­kła­dem pracy i funduszy.

Uro­czy­ste otwar­cie ko­ścioła, w któ­rym do tej pory od­by­wają się re­gu­larne na­bo­żeń­stwa, od­było się 10 kwiet­nia 1960 roku. W no­wej ka­plicy od­by­wały się także kursy bi­blijne dla pra­cow­ni­ków ko­ściel­nych z ca­łego okręgu, zjazdy i ewangelizacje.

W roku 1967 utwo­rzono pla­cówkę zboru w Wy­szo­gro­dzie, a trzy lata póź­niej po­wstały pla­cówki w Nie­da­rach i Łu­czy­nie. W roku 1975 po­wstała jesz­cze jedna w Sol­ni­kach Wielkich.

We wrze­śniu 1981 roku wy­brano no­wego prze­ło­żo­nego, Pawła Cie­ślara. Zbór pro­wa­dził oży­wione ży­cie, wzbo­ga­cone wi­zy­tami wielu za­gra­nicz­nych go­ści. Oprócz re­gu­lar­nych na­bo­żeństw, or­ga­ni­zo­wano wiele ewan­ge­li­za­cji, ak­cji mło­dzie­żo­wych, kon­cer­tów i wy­kła­dów. I tak po­zo­staje do dnia dzisiejszego…

Obec­nie zbór li­czy około 100 człon­ków, wielu sym­pa­ty­ków i ok. 30 dzieci i mło­dzieży, a pa­sto­rem jest Paweł Nowakowski.

Pa­weł Nowakowski

Au­tor Mo­no­gra­fii Zboru Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w Ole­śnicy. Lata 1945–2010.

Przyjdź i odwiedź nas w tym tygodniu