Praca wśród dzieci

Pod­sta­wową formą pracy wśród dzieci są tak zwane szkółki, pro­wa­dzone w trak­cie trwa­nia nie­dziel­nych na­bo­żeństw. Dzieci uczą się w czte­rech gru­pach wie­ko­wych: dzieci w wieku przed­szkol­nym, ucznio­wie klas od 1-​​​​ 3, ucznio­wie klas 4–6, i ucznio­wie gim­na­zjum. Za ich roz­wój od­po­wie­dzial­nych jest sze­ścioro na­uczy­cieli. Na­ucza­nie od­bywa się w opar­ciu o za­twier­dzony przez Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji pro­gram, stwo­rzony na po­trzebę na­ucza­nia re­li­gii. Punkt ka­te­che­tyczny za­re­je­stro­wany jest przy jed­nej ze Szkół Pod­sta­wo­wych.

W ko­ściele po­wstał także szczep Royal Ran­gers — za­ję­cia skau­towe pro­wa­dzone są przez wy­szko­loną ka­drę. Dzieci i mło­dzież bar­dzo chęt­nie uczest­ni­czą w zbiór­kach na świe­żym po­wie­trzu, ucząc się wielu prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści. Osobą od­po­wie­dzialną za  funk­cjo­no­wa­nie szczepu jest  Krzysz­tof Kę­dziora.

Odwiedź nas w tym tygodniu