Naszym pragnieniem na rok 2020 jest systematyczne umieszczanie w każdą niedzielę fragmentów z Bożego Słowa w polskim języku migowym. W myśl słów zapisanych w Biblii, że Wiara rodzi się ze słuchania. Będziemy regularnie udostępniać materiały dla Osób Niesłyszących.

„Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli!”

Księga Jeremiasza 16:19

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”

List do Filipian 4:13

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.”

Księga Jeremiasza 29:13

„Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze…”

Księga Izajasza 55:3

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”

Ewangelia Mateusza 6:33

„A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.”

Ewangelia Mateusza 7:12

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Ewangelia Jana 3:16

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

List św. Pawła do Rzymian 12:21

„Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.”

Ewangelia Łukasza 12:35

„A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.”

Ewangelia Łukasza 10:27

„Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.”

1List Jana 4:7

„Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego Zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą…”

Księga Habakuka 3:18-19a

„Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie – jak rzekł Pan – a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.”

Księga Joela 3:5

„Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!”

Księga Amosa 5:14

„Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.”

Ks Ozeasza 14:9

„Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.”

Treny 3:25-26

” Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja.”

Treny 3:22-23

„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!”

Księga  Jeremiasza 17:14

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”

Księga Izajasza 41:10

„…Lecz Ja patrzę na tego,który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.”

Księga Izajasza 66:2b

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.”

Psalm 32:8

„Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb..”

Ks. Izajasza 33:6

„Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.”

Przypowieści Salomona 30:5

„Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!”

Ks. Izajasza 38:16

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!”

Przypowieści Salomona 3:5-6

„Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.”

Ks. Izajasza 12:2

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”

Psalm 90:12

„I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.”

Ks. Joba 28:28

„Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.”

Psalm 5:13

„Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.”

Psalm 37:4-5