O Nas

Jesteśmy Kościołem lu­dzi ta­kich jak Ty. Każdy z nas poszukiwał sensu ży­cia - odnaleźliśmy go na­wią­zu­jąc re­la­cję z ży­wym Bo­giem. Niektórzy z nas spo­tkali Go po­śród wielkich zawirowań i życiowych trudności (nie­ule­czalna cho­roba, uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, depresja, próby sa­mo­bój­cze), inni z ko­lei otworzyli się na mi­łość Pana Je­zusa ży­jąc swoim codziennym, nor­mal­nym ży­ciem. Je­żeli chcesz po­znać na­szą hi­sto­rię, za­pra­szamy do za­kładki Świa­dec­twa. Bóg zmie­nił na­sze ży­cie tak, że staliśmy się in­nymi ludźmi, którzy chcą żyć miłością do Niego i bliźniego, i dzielić się nią z każdym potrzebującym. Za­pra­szamy, byś po­znał mi­łość Boga i naszą.

Zobacz Więcej

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

„Bo jeśli Ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

„Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.”

Przyjdź i odwiedź nas w tym tygodniu

Następne Spotkanie

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Dołącz do nas