O Nas

Jesteśmy Kościołem lu­dzi ta­kich jak Ty. Każdy z nas poszukiwał sensu ży­cia - odnaleźliśmy go na­wią­zu­jąc re­la­cję z ży­wym Bo­giem. Niektórzy z nas spo­tkali Go po­śród wielkich zawirowań i życiowych trudności (nie­ule­czalna cho­roba, uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, depresja, próby sa­mo­bój­cze), inni z ko­lei otworzyli się na mi­łość Pana Je­zusa ży­jąc swoim codziennym, nor­mal­nym ży­ciem. Je­żeli chcesz po­znać na­szą hi­sto­rię, za­pra­szamy do za­kładki Świa­dec­twa. Bóg zmie­nił na­sze ży­cie tak, że staliśmy się in­nymi ludźmi, którzy chcą żyć miłością do Niego i bliźniego, i dzielić się nią z każdym potrzebującym. Za­pra­szamy, byś po­znał mi­łość Boga i naszą.

Zobacz Więcej

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

„Bo jeśli Ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

„Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.”

Następne Spotkanie

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Dołącz do nas